Capteurs

Résultats 1 à 23 sur 23

Capteurs EXAO

Capteur de courant

لاقــــــط التيار

Prix : 17 350,00
Prix / Kg:

Capteur de tension

لاقــــــط الشدة

Prix : 9 900,00
Prix / Kg:

Capteur de Champ Magnétique

لاقط الحقل المغناطيسي

Prix : 32 100,00
Prix / Kg:

Capteur de Galvanomètre

لاقــــــط الغالفانومتر

Prix : 8 000,00
Prix / Kg:

Capteur de Force

لاقــــــط القوة

Prix : 33 000,00
Prix / Kg:

Capteur photocellule

لاقــــــط خلية ضوئية

Prix : 8 700,00
Prix / Kg:

Capteur ECG

ECG لاقــــــط

Prix : 31 700,00
Prix / Kg:

Capteur de Rythme cardiaque

لاقــــــط نبض القلب

Prix : 27 300,00
Prix / Kg:

Capteur Stéthoscope

لاقــــــط سماعة طبية

Prix : 5 800,00
Prix / Kg:

Capteur CO2

CO2 لاقـــــــط

Prix : 66 750,00
Prix / Kg:

Capteur O2

O2 لاقــــــط

Prix : 48 900,00
Prix / Kg:

Capteur d'humidité

لاقـــــط الرطوبة

Prix : 16 500,00
Prix / Kg:

Capteur de salinité

لاقــــــط الملوحة

Prix : 26 450,00
Prix / Kg:

Capteur spiromètre

لاقط مقياس التنفس

Prix : 41 250,00
Prix / Kg:

Capteur de pression de gaz B: pour expériences en biologie

لاقــــــط ضغط الغاز: بيولوجي

Prix : 19 300,00
Prix / Kg:

Capteur d'oxygène dissous

لاقــــــط الأكسجين المنحل

Prix : 60 500,00
Prix / Kg:

Capteur de pression de gaz A: pour expériences générales sur les lois des gaz

لاقــــــط ضغط الغاز :القوانين العامة للغازات

Prix : 19 300,00
Prix / Kg:

Capteur caméra

لاقــــــط كاميرا

Prix : 12 100,00
Prix / Kg:

Capteur microphone

لاقــــــط ميكروفون

Prix : 4 950,00
Prix / Kg:

Capteur mouvement

لاقــــــط حركة

Prix : 33 000,00
Prix / Kg:

Capteur baromètre

لاقــــــط مقياس الضغط ...

Prix : 20 650,00
Prix / Kg:

Capteur thermocouple

لاقــــــط المزدوجة الحرارية ...

Prix : 24 000,00
Prix / Kg:

Capteur de champs magnétique avec échelle

لاقط الحقل المغناطيسي بسلم

Prix : 15 700,00
Prix / Kg: